Soutěž

Venda.cz

MEGA výprodej - likvidace cen
Venda.cz
Soutěž

Soutěž

POŘADATEL

Pořadatelem soutěže je společnost VÝBORNÝ OBCHOD SE, Bartoškova 1411/20, Nusle, 140 00 Praha 4, IČ: 02687691, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem, v Praze, oddíl H, vložka 10.

 

TRVÁNÍ SOUTĚŽE

Soutěž začíná 26.září 2014, od kdy je možné odpovídat na soutěžní otázku. Soutěž končí dne 31. října 2014. Soutěž probíhá především na stránkách: http://www.facebook.com/ObchodVenda.

 

PODMÍNKY ÚČASTI

Účastníkem soutěže může být pouze zletilá fyzická osoba s doručovací adresou v České republice nebo Slovenské republice, která splní další podmínky dle těchto pravidel. Podmínkou účasti v soutěži není zakoupení zboží nebo služeb ani uzavření jakéhokoliv smluvního vztahu. Účastník musí mít profil na facebooku a musí splňovat veškerá pravidla použití sítě Facebook uvedená na: www.facebook.com/terms.php.

 

ZÁKLADNÍ PRAVIDLA

Účastník se zapojí do soutěže tak, že označí stránku http://www.facebook.com/ObchodVenda „To se mi líbí“, odpoví na soutěžní otázku do komentáře a spolu s odpovědí napíše, proč by měl cenu vyhrát právě on/ona, v době trvání soutěže na facebook profilu portálu venda.cz. Pro zapojení do soutěže, je rovněž povinnost zaslat email s kontaktem, adresou a textovou kopií komentáře na obchodvenda@gmail.com. Bez akceptování pravidel účastníkem není účast v soutěži možná. Každý účastník je oprávněn hlasovat v soutěži pouze jednou. Pořadatel si vyhrazuje právo kontroly dodržování této zásady pomoci technických i jiných prostředků a v případě jejího porušení, anebo důvodného podezření na její porušení či obcházení, je oprávněn vyřadit účastníka ze soutěže, případně mu výhru nevydat, a to bez jakékoliv náhrady.

 

PRŮBĚH SOUTĚŽE

Na stránce: http://www.facebook.com/ObchodVenda odpovězte na soutěží otázku A, B nebo C a dále napište originální důvod, proč právě Vy, bystě měli vyhrát soutěžní cenu. Po zodpovězení otázky je dále potřeba zaslat email s kontakty a adresou na obchodvenda@gmail.com (bez emailu s kontaktními údaji nebudete zařazeni do slosování o soutěžní ceny). Při účasti v soutěži platí, že každý účastník může na soutěžní otázku odpovědět pouze jednou. Pořadatel si vyhrazuje právo kontroly dodržování této zásady pomoci technických i jiných prostředků a v případě jejího porušení, anebo důvodného podezření na její porušení či obcházení, je oprávněn vyřadit zvýhodněného účastníka ze soutěže, případně mu výhru nevydat, a to bez jakékoliv náhrady.

 

URČENÍ VÝHERCŮ, VÝHRY

O výhercích v soutěži rozhoduje 1) správné zodpovězení soutěžní otázky; 2) originální důvod, proč by měl soutěžící vyhrát soutěžní cenu; 3) slosování. V soutěži se hraje o tři Kompaktní MP3 přehrávače http://cs.venda.cz/kompaktni-mp3-prehravac-se-sluchatky-a-usb-kabelem/ a jednu 16 GB Micro SD kartu http://cs.venda.cz/micro-sd-pametova-karta-16gb-2/.
1. Výhra kompaktní MP3 přehrávač a 16 GB Micro SD karta.
2. Výhra kompaktní MP3 přehrávač.
3. Výhra kompaktní MP3 přehrávač.

 

SOUTĚŽNÍ OTÁZKA

Kolik kategorií naleznete na stránkách venda.cz? A: 15; B: 14; C: 13.

Výherci budou elektronicky informováni do dvou dnů od ukončení soutěže. Na předání výhry se pořadatel domluví s účastníkem soutěže po skončení soutěže.

 

OZNÁMENÍ A ZASLÁNÍ VÝHER

Pro oznámení výher budou užity kontakty, zejména e-mailová adresa, uvedené výhercem elektronicky. Nebude-li výherce reagovat ani na opakovaně zaslanou zprávu o výhře, jeho výhra bez náhrady propadá pořadateli. Výhry budou předávány po dohodě s výherci osobně či zasílány přepravní společností (se kterou má pořadatel uzavřenou smlouvu). Výherce je povinen při převzetí výhry podepsat vyplněný předávací protokol připravený pořadatelem soutěže a zaslat jej pořadateli na adresu: VENDA.cz, Osenice 66, Dětenice 507 23. Bez podepsání a zaslání předávacího protokolu, zaniká právo soutěžícího na výhru a je povinen ji pořadateli vrátit.

 

PRAVIDLA CHOVÁNÍ

Ze soutěže jsou zásadně vyloučeni soutěžící, kteří jednají dle výlučného rozhodnutí pořadatele protizákonně, porušují práva třetích osob, poškozují dobré jméno pořadatele, chovají se nemravně, neslušně, či jakkoliv nevhodně. Pořadatel je kdykoliv oprávněn vyřadit ze soutěže účastníky, kteří dle jeho rozhodnutí budou porušovat jakýkoliv z výše uvedených důvodů, a to bez jakékoliv náhrady a bez povinnosti uvádět důvody takového rozhodnutí.

 

SOUHLAS S PRAVIDLY A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vstupem do soutěže vyjadřuje účastník soutěže souhlas, aby jeho jméno a příjmení bylo zveřejněno v případě výhry a v rámci akce na webu a dále, aby pořadatel po neomezenou dobu od začátku soutěže zpracovával jím sdělené osobní údaje v rozsahu uvedeném v VOP (tj. nabízení produktů a služeb) pořadatele v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, jakož i pro zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů. Účastník, resp. výherce zároveň vyjadřuje souhlas s tím, aby jím sdělené osobní údaje byly po neomezenou dobu od začátku soutěže použity a zpracovávány v plném rozsahu k účelům výše uvedeným i prostřednictvím třetích osob pověřených pořadatelem, zejména agenturami a partnery. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Účastník má právo svůj souhlas odvolat, a to elektronickou formou na email pořadatele. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem jeho doručení pořadateli. Odvolání souhlasu účastníkem může mít za následek nemožnost předání případné výhry. Účastník má dále práva dle § 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména právo přístupu k údajům, které se ho týkají, a právo je opravit, zablokovat nebo požadovat jejich likvidaci, jakož i právo na omluvu, peněžní zadostiučinění nebo peněžitou náhradu, bylo-li jednáním pořadatele porušeno právo subjektu údajů na lidskou důstojnost, osobní čest, dobrou pověst či právo na ochranu jména. Účastník má dále právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

DALŠÍ DŮLEŽITÉ PODMÍNKY SOUTĚŽE

Pořadatel je oprávněn kdykoliv kontrolovat pravdivost veškerých údajů, uvedených účastníkem v rámci soutěže. V případě uvedení nepravdivých údajů či jiného porušení těchto pravidel účastníkem je pořadatel oprávněn neumožnit účastníkovi vstup do soutěže, případně jej ze soutěže vyřadit, případně mu nevydat výhru, a to bez jakékoliv náhrady. Rozhodnutí pořadatele o takovém opatření je konečné. 

Účastníci nejsou oprávněni požadovat namísto výhry peněžní či jakékoliv jiné plnění. Pořadatel tímto není vůči účastníkům soutěže jinak zavázán a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele, než jsou uvedená v těchto pravidlech.

Výhry nejsou právně vymahatelné. Předmětem výhry je zboží nabízené na stránkách pořadatele.

Soutěže se nemohou zúčastnit právnické osoby a zaměstnanci pořadatele či organizátora ani osoby jim blízké ve smyslu § 116 zákona č. 60/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností pořadatel. Pořadatel si vyhrazuje právo bez náhrady soutěž zkrátit, odložit, přerušit anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla po celou dobu jejího trvání, a to tak, že změnu vyhlásí na soutěžních webových stránkách, kde jsou tak k dispozici platná a úplná pravidla.

Tato soutěž není sponzorována, podporována, spravována nebo jakkoliv spojena se společností Facebook Inc. nebo Facebook Ireland Limited a jeho provozovatelem. Veškeré informace o soutěžitelích jsou poskytovány pouze a jen organizátorovi a pořadateli soutěže a nikoliv výše uvedeným společnostem.

Pořadatel tímto informuje účastníky, že na soutěžních webových stránkách může využívat tzv. cookies, a to výlučně za účelem usnadnění jejich technického chodu. Správu nebo zákaz cookies lze provádět nástroji všech běžných webových prohlížečů.

 

Tato pravidla jsou platná a účinná od 26.září 2014.